poradniaBielawa
statut
NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Anna Salij-Szyszka w Bielawie, ul. Piastowska 18.
Podstawa prawna:
  – Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami).
  – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późniejszymi zmianami).
  – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
     psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.
  – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r.
    w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bielawie, zwana dalej Poradnią, jest placówką oświatową
  powstałą w wyniku uchwały podjętej przez jej założyciela w osobie: Anny Salij-Szyszka, która jest jednocześnie osobą prowadzącą Poradnię,
  zamieszkałą w Bielawie, ul. Piastowska 18.

  § 2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Poradni sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

  § 3. Siedzibą Poradni jest lokal znajdujący się w budynku przy ul. Piastowska 18 w Bielawie.

  § 4. Z usług Poradni mogą korzystać:
  – dzieci, młodzież i dorośli
  – nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice, opiekunowie prawni otoczenie osób niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie
  – przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin

  § 5. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i odpłatne. Nie obowiązuje rejonizacja. Osoba korzystająca z usług może z nich
  w każdej chwili zrezygnować, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Osoba korzystająca z usług, a będąca niepełnoletnią ma obowiązek
  zgłoszenia się do Poradni z rodzicem/opiekunem prawnym. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi.
  Poradnia może świadczyć usługi nieodpłatnie różnym podmiotom po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z organem prowadzącym placówkę.

  § 6. Poradnia używa pieczęci:
  NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Anna Salij-Szyszka Ul. Piastowska 18,
  58 - 260 Bielawa tel. 74 646 17 22, kom. 691 432 270, NIP 884-216-87-09, REGON. 0219681071

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI

  § 7. Poradnia może realizować następujące zadania:

  1. rozpoznaje indywidualne potrzeby intelektualne, emocjonalne, zdrowotne i społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. ustala przyczyny trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych
  3. prowadzi specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  4. pomaga uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej
  5. inicjuje, realizuje i wspiera nowoczesne działania profilaktyczne i prozdrowotne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegające agresji, demoralizacji i uzależnieniom
  6. propaguje profesjonalne metody wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych
  7. wspomaga nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej
  8. upowszechnia wiedzę specjalistyczną, pedagogiczną, prozdrowotną i logopedyczną
  9. prowadzi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działania służące integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym i osobom wykluczonym społecznie
  10. współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami publicznymi, niepublicznymi, prywatnymi, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami oraz mediami
  11. prowadzi działalność promocyjną
  12. organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe; stacjonarne i wyjazdowe
  13. wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny.

§ 8. Poradnia może realizować zadania poprzez:

1. badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
2. zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne
3. zajęcia socjoterapeutyczne. 4. terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne; grupy wsparcia
5. warsztaty aktywizujące do wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz zajęcia przygotowujące do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.
6. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych
7. wczesne wspomaganie rozwoju
8. porady, konsultacje i instruktaże.
9. opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych
10. udział w konferencjach, naradach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami statutowymi
11. zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia,
12. poradnictwo psychopedagogiczne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

§ 9.

1. zajęcia wymienione w § 8 pkt. 2 mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo, a zajęcia wymienione w pkt. 3,5,6 tylko grupowo. 2. liczba uczestników zajęć grupowych zależy od poruszanej problematyki oraz specyfiki i rodzaju zajęć; na są realizowane
w grupach 6-15 osobowych lub w małych grupach 2-4 osobowych.
3. zajęcia mogą być prowadzone także całymi grupami wychowawczymi, zespołami nauczycielskimi, radami pedagogicznymi,
radami rodziców.

Rozdział 3
KOMPETENCJE ORAZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PORADNI

  § 10. Organami Poradni są:

  1. Dyrektor Poradni 2. Rada Pedagogiczna Do kompetencji i obowiązków Dyrektora Poradni należy: 1. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego 3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni.

  § 11. W wykonywaniu swoich działań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, której jest przewodniczącym.

  § 12.

  1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: psycholog, instruktor terapii, fizjoterapeuta, rehabilitant (oraz zatrudnieni aktualnie pracownicy pedagogiczni).
  2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  – opiniowanie organizacji pracy Poradni
  – podejmowanie uchwał w zakresie innowacji i eksperymentów diagnostycznych i terapeutycznych
  3. ustalanie regulaminu swojej działalności
  4. pracownicy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro klientów Poradni: uczniów, ich rodziców i nauczycieli, a także pracowników pedagogicznych i innych zatrudnionych w Poradni.

  § 13. Sytuacje sporne pomiędzy współpracownikami oraz pomiędzy współpracownikami a osobami korzystającymi z usług Poradni
  rozwiązuje Dyrektor Poradni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 4
PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY PORADNI

  § 14.

  1. Poradnia zatrudnia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło bądź na zlecenie lub/i współpracuje z psychologami,
  pedagogami, logopedami, instruktorami terapii, wolontariuszami.
  2. Poradnia może również, poza pracownikami pedagogicznymi, współpracować z lekarzami - konsultantami, rehabilitantami,
  doradcami zawodowymi.
  3. Ich pracę i obowiązki regulują odpowiednie przepisy dla formy zatrudnienia i współpracy.

§ 15. Do zadań pracowników pedagogicznych Poradni należy w szczególności:

1. diagnoza
2. terapia
3. wczesne wspomaganie rozwoju
4. doradztwo i poradnictwo
5. działalność profilaktyczna, edukacyjna i prozdrowotna


Rozdział 5
ORGANIZACJA PRACY PORADNI

  § 16.

  1. Poradnia działa w ciągu całego roku.
  2. Poradnia jest czynna 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00 – 20.00.
  3. w wyjątkowych sytuacjach i indywidualnie ustalonych terminach, pracownicy Poradni mogą wykonywać powierzone
  im obowiązki również w dni wolne od pracy.

§ 17. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe w Poradni oraz w środowisku klientów Poradni: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 18.

I. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja pedagogiczna:
1. księga przyjęć
2. skorowidz alfabetyczny przyjętych klientów Poradni
3. teczki indywidualne
4. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
II. W razie likwidacji Poradni dokumentacja zostanie zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 6
ZASADY WSPÓŁPRACY PORADNI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI
  § 19. W realizacji zadań statutowych Poradnia współpracuje z innymi Poradniami i instytucjami oraz organizacjami lokalnymi
  i ogólnokrajowymi świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz młodzieży, a także ich rodzicom, dorosłym, w tym innymi
  placówkami, służby zdrowia, pomocy społecznej, Policją, sądami.

Rozdział 7
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PORADNI

  § 20.

  1. Poradnia jest jednostką samofinansującą i prowadzi działalność finansową na podstawie odrębnych przepisów
  2. Poradnia uzyskuje środki na prowadzenie działalności poprzez:
  – Opłaty uzyskiwane z tytułu świadczonych usług
  – Dotacje jednostek samorządu terytorialnego
  – Darowizny
  – Dotacje, subwencje
  Realizowanie autorskich programów, projektów (np. realizowanych z funduszy EFS, itp.)


Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 21. Zmiany statutu mogą być dokonywane poprzez uchwałę założyciela Poradni.

  § 22. Statut wchodzi w życie po wpisaniu Poradni do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej
  przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie (prowadzonych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu).
psycholog
logopeda
rehabilitant
rehabilitant
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Anna Salij-Szyszka
fruart